Algemene leveringsvoorwaarden 

Artikel 1. Definities 
Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht 

Consument; de natuurlijke persoon die niet handelt in uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer Dag; kalenderdag 
Duurtransactie; Een overeenkomst op afstand en of diensten, waarvan de leverings- en of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager; Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht; de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst 
De ondernemer; zoals vermeld in de identiteit van de ondernemer
De overeenkomst; De overeenkomst die tot stand is gekomen in het kader van de door de ondernemer georganiseerd verkoopsysteem waarbij de producten van de ondernemer besteld kunnen worden en tot doel hebben een koop overeenkomst te sluiten met de consument Techniek; Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst. Artikel; product dat bestaat in het assortiment van de ondernemer 

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer 
Naam/ handelsnaam; Wallowpanels
Vestigingsadres; Putten 22, 8302 NR Emmeloord
Tel; 06-45874348
Email; wallowpanels@gmail.com 

 

Artikel 3; 
1. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer. 
2. De overeenkomst wordt gesloten waarbij de tekst van de algemene voorwaarden van de ondernemer beschikbaar is gesteld aan de consument en ter inzage en bewaring en goedkeuring ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 
3. De tekst van de algemene voorwaarden is ter inzage op de webwinkel beschikbaar. 
4. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de consument automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4. Het aanbod. 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheid duur heeft wordt dat uitdrukkelijk vermeld. 
2. De webwinkel bevat een volledig en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving geeft de specificaties van het product weer. Bij vragen dient de consument zich in contact te stellen met de ondernemer voor uitleg over de betreffende producten. 
3. Als de consument een eigen ontwerp laat maken, dan vervalt de garantie op het model.
4. Bij prijswijzigingen hanteert de ondernemer de volgende handelswijze;De consument heeft recht op de prijs die werd afgesproken op het moment van bestellen. De ondernemer zal de prijs niet wijzigen na afsluiten van de overeenkomst. 
5. De ondernemer behoud zich het recht voor het product te voorzien van afwijkende bekleding mocht de bekleding van het origineel bestelde niet meer te bestellen is. De ondernemer zorgt dan dat de vervanging zo veel mogelijk overeenkomt met het origineel. Als u een deadline heeft opgegeven en er is geen of onvoldoende van de door u gekozen stof , dan behoud de ondernemer zich het recht voor om het model of uitvoering te wijzigen om zo goed mogelijk aan de deadline te voldoen.
6. De ondernemer behoud zich het recht voor het bestelde model aan het bestelde formaat aan te passen. 
7. Indien de consument langs elektronische weg besteld ontvangt deze een bevestiging . De consument dient de bevestiging te controleren op fouten en die door te geven ter correctie aan de ondernemer. Dit geld ook voor telefonische en of schriftelijke bestellingen. 

 

Artikel 5. De overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt aangegaan op het moment van bestelling 
2. De ondernemer houd zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden als de consument fysieke of verbaal geweld gebruikt t.o.v. de ondernemer of diens personeel. 

 

Artikel 6. Leveringen 
1. Levertijd zal afgesproken worden in overleg met de consument bij het doorgeven van de definitieve keuze van de stof. Normaal gesproken na ongeveer 15 werkdagen. 
2. Producten zullen verpakt geleverd worden aan de consument. Alles is altijd al voorbereid om montage zo makkelijk mogelijk te maken. U dient het product zo nodig zelf aan de wand te monteren.
3. Ondernemer behoud zich het recht voor om de leverdatum te wijzigen i.v.m. onvoorziene omstandigheden. 
4. Als u stalen aanvraagt, dan nemen wij aan dat dit ook het adres van levering is. Mocht dat niet zo zijn , dan dient u dat aan ons door te geven.  U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aflever adres.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht 
1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst de annuleren zonder opgave van reden gedurende de bedenktijd. De gemaakte kosten tot het annuleren worden in rekening gebracht aan de consument.
2.    De consument zal zijn herroepingsrecht schriftelijk of telefonisch melden aan de ondernemer. 

 

Artikel 8. Conformiteit en garanties, 
1. Gezien de producten gebruiksartikelen zijn zal er geen garantie zijn voor slijtage of vervagen of beschadigen van de bekledingen. 
2. Mocht er een geschil ontstaan over stof en model, dan zie artikel het aanbod. 
3. De ondernemer zal als er een probleem is geconstateerd met het product altijd proberen de consument zoveel mogelijk tegemoet te komen binnen de normen van redelijkheid, mits is voldaan aan de voorwaarden gesteld door de ondernemer. Mits er geen lichamelijk of verbaal geweld van de consument wordt gebruikt naar de ondernemer en of diens personeel toe. 
4. Klachten moeten binnen 3 dagen na levering gemeld worden aan de ondernemer per mail voorzien van eventueel beeldmateriaal van de schade of abuis. 
5. De ondernemer zal geen geld teruggeven. 
6. Er zal nooit een vergoeding plaatsvinden voor herstelwerk dat u heeft laten uitvoeren door een ander bedrijf dan Wallowpanels
7. Als er met de consument wordt overeengekomen dat er een wijziging of reparatie zal plaatsvinden aan een artikel dan zal het artikel altijd eerst moeten ingeleverd/ opgehaald voor reparatie /wijziging. 

 

Artikel 9. Betaling 
1. De consument dient bij bestelling te betalen. 
2. De consument kan per bankoverschrijving betalen.
3. Mocht er een klacht over het product ontstaan, dan ontslaat dat de consument niet van de betalingsverplichting bij aflevering. 

 

Artikel 10. Inbreng eigen materiaal door de consument 
1. Mocht de consument besluiten een eigen stof in te brengen voor het maken van een product door de ondernemer, dan zal de standaard prijs van het product daardoor niet wijzigen. 
2. De consument heeft dan geen recht van reclamatie als door het gebruik van de eigen stof problemen ontstaan met het product. 

 

Artikel 11. 
Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.